Caroline Isgar

Caroline Isgar

Blue venus 75 x 46 cm